Tüzük

Ana Sayfa / Tüzük

UZMAN SOSYAL KALKINMA, BİLİM VE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– (1)Derneğin Adı: “Uzman Sosyal Kalkınma, Bilim ve Gelişim Enstitüsü Derneği’dir. Kısa adı  ‘’UZMANDER’’dir.

(2)Derneğin merkezi Hakkâri/Yüksekova’dır. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin adresi değiştirilebilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Dernek aşağıdaki amaçları hayata geçirmek için kurulmuştur:

Günümüzde genç, kadın engelli ve çocuklar dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Belirtilen gruplar hızla değişen, kentleşen ve büyüyen bölgelerde yaşamaktadır ve bazıları da bu bölgelere iş, eğitim, barınak olanaklarını bulmak için göç etmektedirler. Bu özel ilgi gruplarının yaşamları ile ilgili beklentileri, denetlenemeyen büyüme ve kaynakların yanlış kullanımı nedeniyle umutsuzluğa ve toplumsal sorunlara dönüşmektedir. Dernek, öncelikle bu özel ilgi gruplarının ve tüm insan yerleşimi, istihdam, eğitim ve kapasite gelişimi ile ilgili sorunların çözümüne yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı verecek önemli çalışmaları uygulamak amacıyla kurulmuştur.

       Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Yardıma ihtiyacı olan bölgelerinde milliyet, ırk, dil, dini inanç, sınıf, cinsiyet, ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin her türlü doğal ve insan kaynaklı afet ve krizden etkilenmiş toplulukların ızdırabını dindirmek, insan onur ve haysiyetine yaraşacak şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla insani yardım faaliyetlerinde bulunmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacı ile sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili kalkınma faaliyetleri yürütmek, kriz dönemi dışındaki zamanlarda da afet riskini ve etkisini azaltmak amacıyla toplumun katılımını teşvik ederek sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili alanda faaliyetlerde bulunur.
 • Ülkemizde coğrafi, teknik, maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımlar için maddi ve manevi kaynakları bir araya getirerek ortaklıklar kurulmasını sağlamak, bu işlerin yapılmasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek almak, işbirliği yapmak veya kuruluşlara üye olmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verir.
 • İstihdamı geliştirecek yönde iş yaratmak, mezunlarına nitelikli işler bulmak, mezunlar arasında iş ilişkilerini geliştirmek. Girişimcilik konularında eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve bunlara öncülük etmek. Kariyer ve mesleki gelişime destek olmak üzere Özel İstihdam konularında çalışmalar yapar.
 • Ülkenin doğal zenginliklerinin, toprak altı ve üstü kaynaklarının, insan sağlığının korunması gibi önemli milli konular için bilgi ve teknoloji seferberliğine destek vermek. Kamu yararına olarak ihtiyaçlara (yöresel ve insani) teknik ve maddi anlamda destek olacak şekilde güç ve kaynakları bir araya getirir.
 • Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ülkemizin bu yoldaki çabalarına destek ve katkıda bulunmak gayesiyle, Türk Milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğüne, ülkenin bölünmezliği, Cumhuriyet ve demokrasiye gönülden bağlı bir toplumun oluşumuna yardımcı olmak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerinin, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerinin gelişimine katkıda bulunmak, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, bu yolda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verir.
 • Türkiye‘deki bilim ve bilişimle ilgili her türlü çalışma ve faaliyetin, toplumun manevi gelişmesine destek verecek şekilde düzenlenmesi için, ulusal ve uluslararası sahada faaliyetlerde bulunur, aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin öğrenilmesine ve uygulanmasına, kişilerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, bu konulardaki altyapının oluşturulabilmesine yardımcı olmak için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri yapar, talebe ve gençlerimizin eğitim ve kültür seviyesi başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan insanımızın her sahada gelişimine, onlar arasındaki sosyal yardımlaşma, gönüllülük, karşılıksız yardım ve dayanışmayı geliştirir.
 • En geniş kapsamıyla, çalışma alanı ve insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak, insan yönetiminin geliştirilmesini, Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, istihdamı artırmak için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini destekleyen çalışmalar yapmak. Amacını yerine getirirken laik ve demokratik cumhuriyet değerlerini ön planda tutan bir sivil toplum örgütü olma kimliği ve sorumluluğunun bilincinde olmak ve gereklerini yerine getirir.
 • Bir yandan insan yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişimi izlemek, ilgili literatürü, araçları ve yöntemleri ile ilgili üyelerini bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde insan yönetimini geliştirecek çalışmaları desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak politikalar üretmek. Hem kendi dernek çalışmalarına hem de üyelerine yol gösterecek etik ilke ve değerleri oluşturur ve uygulalar.
 • Ülkemizde çalışma hayatının ve ilişkilerin verimli, olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini destekler.
 • Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve diğer bölgelerde gençleri, kadınları, engelli ve çocukları ilgilendiren özel sektör, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirlikleri kurarak bu özel ilgi guruplarının kişisel bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanır.
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler alanında Araştırma-Geliştirme(AR-GE) çalışmalarını uygular.
 • Üreten gençler üreten şehir üretken ülke olma vizyonuyla köylerde ve ilçe merkezlerinde külliyeler, eğitici atölyeleri, bilim ve sanat uygulama atölyeleri, dijital atölyeler ve platformlar, sağlık merkezleri, uzaktan öğretim kursları ve organik tarım iyileştirme atölyeler açar ve uygular.
 • Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır.
 • Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olur.
 • Üniversiteler, araştırma kurumları ve benzeri müesseselerle gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlar.
 • Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışır ve destekler.
 • Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; Sertifikasyon ve teftiş aşamalarında organizasyon desteğinde bulunur.
 • Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Pazarlama ve Tarımsal Yayım ile ilgili her türlü bilimsel, teknik, ekonomik ve uygulama konuları ile ilgilenir, bu dallarda çalışanların meslek içi dayanışmalarını sağlanır, çıkarlarının korunmasına yardımcı olunur ve bireysel gelişimleri sağlanır.
 • Ülkemizde bulunan Gıda, Tarım ve Çevre amaçlı kurulan sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Gıda, Tarım ve Çevre sektörüne eğitim ve eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak, Ulusal ve uluslararası tarım, gıda, çevre bilinci konularında politikalar ve stratejiler üretmek, proje üretmek, uygulamak, sorunlarla mücadele etmek, çözüm önerileri getirmek, model tesisler kurmak ve üretici üretmek, Gıda, Tarım, Çevre ve Kırsal alandaki üretici/işletmeleri ulusal, uluslararası platformlarda temsil eder.
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anayasamız milli,demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde tüm üyelerinin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, meslek, ülkemiz tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm alternatiflerinin bulunması çabaları ile bir yandan üreticilerimizin gelişen tarım tekniğine uyum sağlamalarına, diğer yandan ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışılır.
 • Anayasanın öngördüğü; sağlık, eğitim, hukuk ve sosyal yaşam esaslarına uygun olarak, farklı gelişen ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerinin, erken çocukluk döneminden başlayarak topluma tam katılımını sağlamak, bağımsız yaşam becerilerini en üst seviyeye ulaştırmak, toplumun bağımsız, üretken ve saygın bir üyesi olarak kaliteli yaşam sürmesini sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında entegrasyon anlayışının değerlere dönüşerek etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması için; ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü eğitimsel, bilimsel çalışmalar yapmak, işbirlikleri sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek ve bu konularda gerekli destekleri verip, organizasyonlar yaparak evrensel ve çağdaş bir toplumsal duyarlılık bilinci oluşturur.
 • Sürdürülebilir yaşam prensiplerinin hayata geçirilmesini sağlamak, ekolojik, paylaşımcı ve doğayı koruyan toplumun gerçekleşmesi için faaliyetler düzenlemek, bu tür faaliyetlerin düzenlenmesini teşvik etmek, bu konuda anayasal çerçevede çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara destek vermek, enteraktif eğitim faaliyetleri düzenleyerek toplumun konu ile ilgili kapasitesini arttırır.
 • Bilim Merkezlerini, Deneysel Eğitim Merkezlerini, Bilim Müzelerini, Bilim Tarihi Müzelerini, Bilim Kulüplerini, Bilim Derneklerini, Çocuk Üniversitelerini; Bilim, Bilimsel ilerleme ve bilimin geniş kitlelerce sevilmesi alanında faaliyet gösteren kurumları, bilim gösterileri ve etkinlikleri düzenleyen toplulukları, kurumları, grupları, bilim adamlarını ve bilime ilgi duyan gençleri desteklemek, ilgililere yardımcı olmak, bu alanda eğitim faaliyetleri düzenlemek, başka kurumların faaliyetlerine destek olmak,  bilimin ve medeniyetin gelişmesine maddi manevi katkıda bulunmak, bu maksat ve gaye ile her türlü faaliyette bulunmaktır. İcap ettiğinde iktisadi ve sosyal teşebbüs ve işletmeleri kurar, idare eder, işletir.
 • Türkiye’nin ve Dünya toplumunun Tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, turizm, iktisadi, sportif ve teknoloji alanlarında gelişimine katkıda bulunmak, bu amaçla her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek; yüksek eğitim ve kültür düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, yetenekli öğrencilerin tespitini yaparak bu öğrencilerin gerekli eğitimi almalarını sağlamak ve toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapar.
 • Anayasanın öngördüğü; sağlık, eğitim, hukuk ve sosyal yaşam esaslarına uygun olarak, farklı gelişen ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerinin, erken çocukluk döneminden başlayarak topluma tam katılımını sağlamak, bağımsız yaşam becerilerini en üst seviyeye ulaştırmak, toplumun bağımsız, üretken ve saygın bir üyesi olarak kaliteli yaşam sürmesini sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında entegrasyon anlayışının değerlere dönüşerek etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması için; ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü eğitimsel, bilimsel çalışmalar yapmak, işbirlikleri sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek ve bu konularda gerekli destekleri verip, organizasyonlar yaparak evrensel ve çağdaş bir toplumsal duyarlılık bilinci oluşturur.
 • Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faaliyetler yapar.
 • Her alanda bireyleri bilgilendirmek, hayatının kolaylaştırılması, ülke kaynaklarının en iyi ve verimli şekilde kullanılması hedefler.
 • Devletin farklı bakanlıkları ve kurumları tarafının verilen sosyal imkânlar konusunda bireyin bilgilendirilmesi ve bu haklarına erişimi konusunda çalışır.
 • Bireylerin engeline ve sağlığına göre, yaşına uygun spor ve rehabilitasyon ve rekreasyon hizmetlerini almasını sağlamak bu konuda STK(Sivil Toplum Kuruluşu) ve kamu kurumları ile koordineli çalışır.
 • Bireylerin entelektüel yapısına göre iş uğraş terapileri ve diğer sosyal aktiviteler yaptırmak veya ilgili kuruluşlarla birlikte hareket eder.
 • Eğitim, kariyer ve mesleki rehberlik, ruh sağlığı, evlilik ve aile ile rehabilitasyon alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunmak ve bu konularda eğitimler verir.
 • Dernek, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV),Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),Kredi Garanti Fonu (KGF),Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB),Mesleki Eğitimi ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA),Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),Türkiye Halk Bankası (HALKBANK),Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER),Türkiye Kalkınma Vakfı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ,Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türk Standardları Enstitüsü(TSE),Türkiye Bilimler Akademesi(TÜBA),Avrupa Birliği Destekleri,Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri Tekno Yatırım Destekleri,Kalkınma Ajansı Destekleri,Üniversite-Sanayi İşbirliği gibi girişimciliği destekleyen kuruluşlara proje geliştirir.
 • Sürdürülebilir ve herkes için kalkınma ve girişimcilik alanında yukarıda belirtilen ilgi grupları için; bu alanda çalışan yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile işbirlikleri geliştirerek sürdürülebilir kalkınma ve girişimciliği destekler.
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlanır.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.
 • Dernek Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 • Afetten zarar görmüş insanların yaşam standartlarını tekrar sağlamak amacıyla, gıda, geçici barınma, sağlık ve benzeri acil yardım malzemeleri dağıtabilir, çadır kent kurabilir ve yönetebilir, çalışma karşılığı nakdi yardım yapabilir.
 • Eğitim, psiko-sosyal destek, geçim kaynağını destekleme, su temini, halk sağlığının korunması alanlarında projeler geliştirebilir ve uygulayabilir.
 • Barınma, eğitim ve sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla kalıcı konut, okul, sağlık tesisi ve diğer altyapı ve üstyapı tesisi inşaatı yaptırabilir, işletebilir ve gerekli tesisleri kurabilir.
 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapabilir, eğitimler alabilir ve verebilir, kampanya yürütebilir, savunuculuk ve lobi çalışmaları yapabilir.
 • Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, atölye, konferans ve panel gibi mesleki ve diğer eğitim çalışmaları düzenleyebilir.
 • Gelir amaçlı yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerekli izinleri alarak lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.
 • Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, şube ve temsilcilikler açar.
 • Derneğin amacı doğrultusunda yurt dışından mal getirtebilir, gönderebilir ve bunların gümrük işlerini takip edebilir.
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurabilir ve alınan fonları derneğin amaçları doğrultusunda kullanabilir.
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için diğer STK(Sivil Toplum Kuruluş), özel veya kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet satın alabilir.
 • Yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapar.
 • Doğa ile insanın yeninden buluşmasını sağlayarak, ekolojik bilincin yerleşmesine katkıda bulunur.
 • Toplumsal ve insani ihtiyaçların ekolojiye uyum çerçevesinde yeniden tanımlamak, doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri destekler ve uygular.
 • Ekolojik yaşam kapsamında, çeşitli resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunur.
 • Organik tarımın oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak ve ekolojik tarım ürünlerine olan talebi canlandırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik tarım faaliyetlerinde bulunmak, ekolojik tarım ile ilgili projeler üretir ve geliştirir, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunar.
 • Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için faaliyetler ve araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilenebilir enerji faaliyetlerinde bulunmak, yenilenebilir enerji ile ilgili projeler üretir ve geliştirir, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunar.
 • Ekolojik turizm faaliyetlerinin yaygınlaşması ve tanıtımı için etkinlikler düzenlemek, ilgili kapasite geliştirme ve bilinçlendirme kampanyaları yürütür.
 • İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde, adaptasyon ve azaltım ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapar, iklim değişikliği ile ilgili projeler geliştirir, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunar.
 • Amacına uygun olarak, ekolojik yaşamın etkinleştirilmesi ve gelişmesi için araştırmalar yapar, bireylerin demokratik topluma katılımını sağlanır, konu ile ilgili doğrudan veya dolaylı uzmanlığı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar, ortaklaşa veya tek başına, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler, kapasite geliştirme ve bilinçlendirme kampanyaları yürütür.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu ulusal / uluslararası ortaklıklar kurar ve yerel/ulusal ve uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmalık yapar, projeler oluşturur ve bu projeleri hayata geçirir, yurt içinde veya dışında süreli veya devamlı çalışma birimleri kurar.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
 • Dernek tüm çalışmaları yerel ve geleneksel değerlere öncelik vererek yapar, her fırsatta takas mekanizmasını çalıştırarak doğal tarım, hayvancılık ve üretim ile kendine yetmeye çalışır.
 • Üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir, her türlü yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla işbirlikleri, programlar ve çalışmalar yapar.
 • Üyeler ile yöneticilerinin eğitilmelerine, yetiştirilmelerine ve çağdaş bilgilerle donatılmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeylerde kurslar ve okullar açar, beceri kazandırma ve uygulama seminerleri düzenler, burslar verir.
 • Uzman Enstitü içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlık grupları aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler ve değerlendirmeler yapar; öneri ve dilekleri saptar, topluma ve ilgililere sunar, yansıtır; eğitim, uygulama, araştırma ve geliştirme merkezleri veya enstitü kurar; entegrasyon ve toplumsal duyarlılık bilinci konularında kütüphane ve bilgi bankası oluşturur; amaç ve hizmet konularıyla ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
 • Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile entegrasyon ve toplumsal duyarlılık bilinci oluşumuna ve bu değerlerin etkinleşmesine ve yayılmasına ilişkin basılı kağıtlar yayınlar; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır. Yurtdışında uluslar arası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar.
 • Amaç ve çalışma konularıyla ilgili ulaşım araçları ve diğer taşınır, taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü aynî hakları koydurabilir, kaldırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 • Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
 • Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 • Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, işçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir.
 • Çalışma alanlarıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, tüzel kişilikler ve STK’lar ile ortak projeler, sözleşme ve protokoller yapabilir.
 • Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli olan kredi almak dahil olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası faaliyette bulunur, yurt içi ve yurtdışındaki STK(Sivil Toplum Kuruluşu), üniversite ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir, uluslararası derneklere veya derneğin amaçları doğrultusunda çalışan kamu kuruluşları ve üniversitelerle, uluslararası kuruluşlarla (dernek,vakıf, platform, işbirliği ağları vb.) işbirliği yapabilir, bu kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin edebilir. Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içi ve dışından bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.
 • Dernek Amaçlarını gerçekleştirmede;Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Dengeli Ölçüm Kartı (Kurum Karnesi),Kıyaslama (Benchmarking),Temel Yetenekler(CoreCompetence),DışKaynak Kullanımı (Outsourcing),Küçülme, Kademe Azaltma Ve Doğru Ölçeği Bulma, Personeli Güçlendirme (Empowerment), Değişim Mühendisliği (Reengineering),Yalın Organizasyonlar, Öğrenen Örgütler, Yenilik Yönetimi, Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar, Stratejik Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kriz Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Stratejik Yönetim, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Performans Yönetimi gibi yeni çağdaş yönetim yaklaşımlarını uygulayabilir ve eğitimlerini verebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Mesleki, Bilimsel ve Teknik alanda faaliyet gösterir.